Regulamin gwarancji

Regulamin gwarancji

Regulamin gwarancji

§1
Postanowienia ogólne

 1. Helpdesk.pl jest prowadzony przez Helpdesk.pl Spółka Z O.O. SP K., z siedzibą w 40-156 Katowice przy ul. al. Wojciecha Korfantego 125a, NIP 9542802700, REGON 38281442000000   zwaną dalej Usługodawcą.

 2. Spółka HELPDESK.PL świadczy usługi w postaci naprawy gwarancyjnej używanego sprzętu elektronicznego, dla przedsiębiorców oraz konsumentów, którzy zakupią sprawny sprzęt elektroniczny w sieci Loombard.pl, Allegro Lokalnie, OLX oraz przez portal internetowy www.helpdesk.pl

 3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe w okresie trwania gwarancji, z wyłączeniem wad powstałych z winy użytkownika.

 4. Klient jest uprawniony do skorzystania z usługi gwarancji w przypadku zakupienia usługi gwarancji w lombardzie, w którym nabędzie sprzęt elektroniczny, bądź w siedzibie Helpdesk.pl, z możliwością wysyłki, jeśli dokona zakupu przez portal internetowy www.helpdesk.pl, oraz jeśli nabędzie sprzęt elektroniczny za pośrednictwem portalu Allegro Lokalnie lub OLX.

 5. Usługodawca nie gwarantuje, że każda usterka będzie możliwa do usunięcia w ramach gwarancji, wówczas urządzenie zostanie wymienione na takie samo, lub podobne o parametrach odpowiadających lub lepszych niż sprzęt uszkodzony.

 6. W przypadku sytuacji, gdy zakupiony sprzęt elektroniczny ulegnie uszkodzeniu z winy jego nabywcy (zalanie, niewłaściwe użytkowanie, usterka mechaniczna i inne), wówczas Usługodawca zaproponuje odpłatną naprawę sprzętu na preferencyjnych warunkach.

 7. W przypadku określonym w punkcie 6 Usługodawca przedstawi ofertę odpłatnej naprawy uszkodzonego urządzenia. W razie jej akceptacji przez Klienta Usługodawca dokona naprawy w terminie w niej przedstawionym.

 8. Klient oznacza osobę fizyczną lub prawną realizującą swoje uprawnienia z tytułu gwarancji lub zlecającą usługę w postaci odpłatnej naprawy sprzętu elektronicznego.

§2
Nabycie uprawnień z gwarancji oraz jej realizacja

 1. Klient jest uprawniony do nabycia usługi gwarancji na urządzenie którego zakupu dokona w sieci Loombard.pl bądź przez portal internetowy www.helpdesk.pl, oraz za pośrednictwem portalu Allegro Lokalnie lub OLX. W razie podjęcia decyzji o wykupie tej usługi klient otrzyma wydruk karty gwarancyjnej wraz z fakturą, którą Klient jest zobowiązany opłacić na miejscu w lombardzie, bądź przelewem online jeżeli dokona zakupu przez portal internetowy www.helpdesk.pl.

 2. Gwarancja jest udzielana na okres 6 albo 12 miesięcy od dnia zakupu sprzętu elektronicznego, w zależności od wyboru opcji gwarancji.

 3. Gwarancja dotyczy zapewnienia sprawnego i bezawaryjnego działania sprzętu elektronicznego w okresie gwarancyjnym w razie powstania usterki, za którą nie odpowiada Klient.

 4. W przypadku, gdy sprzęt ulegnie uszkodzeniu, wówczas Klient dokonuje stosownego zgłoszenia Usługodawcy za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w strefie klienta www.helpdesk.pl. Usługodawca zamawia kuriera na swój koszt w obydwie strony (od Klienta do Usługodawcy oraz po dokonaniu naprawy bądź weryfikacji uszkodzeń od Usługodawcy do Klienta). Klient jest zobowiązany do prawidłowego przygotowania sprzętu do wysyłki.

 5. Gwarancja obejmuje wszelkie uszkodzenia, które nie wynikły z winy Klienta. Za uszkodzenia z winy Klienta uważa się w szczególności: zalanie sprzętu, niewłaściwe użytkowanie, usterkę mechaniczną.

 6. W przypadku ustalenia przez Usługodawcę, że usterka wystąpiła z winy Klienta, weryfikacja usterki oraz wycena kosztów naprawy jest nieodpłatna. W razie braku akceptacji Klienta na dokonanie odpłatnej naprawy, Usługodawca odeśle Klientowi sprzęt w stanie niezmienionym.

 7. Czas realizacji usługi od przyjęcia zlecenia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.

 8. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek wady urządzenia objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać.

 9. Usługę uważa się za wykonaną w przypadku, gdy usterka zostanie usunięta, a sprzęt doręczony Klientowi.

 10. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek utratę danych powstałą w wyniku usterki urządzenia. Będzie jednak dokładał starań, aby dane nie zostały utracone.

§3
Ochrona danych osobowych

 1. Nabywając usługę z tytułu gwarancji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez administratora danych osobowych, którym jest HELPDESK.PL, w celu realizacji uprawnień Klienta z tytułu gwarancji oraz ewentualnej odpłatnej naprawy.

 2. Klientowi przysługują wszystkie uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym szczególności:

 3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 4. prawo informacji o rodzaju przetwarzanych danych osobowych;

 5. prawo modyfikacji podanych Usługodawcy danych osobowych.

§4
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku spraw nieuregulowanych przez niniejszy regulamin, stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta – w zakresie odnoszącym się do konsumentów.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z otrzymania od Kupującego nieprawidłowych danych oraz za działanie w imieniu klienta z przekroczeniem umocowania.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do zleceń złożonych po dacie opublikowania zmian.

 4. Niniejszy Regulamin aktualny jest na dzień 12 lutego 2021 roku.